Disclaimer Misdaadmap.nl

Algemene Disclaimer

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen en die vermeld zijn in de privacy statement en algemene voorwaarden. Toegang tot of het gebruik van deze website, producten en services van Misdaadmap.nl betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de bepalingen vermeld in de (algemene) disclaimer, privacy statement en de algemene voorwaarden.

Gebruik van deze website

Inhoud
De door Misdaadmap.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Bezoekers cq gebruikers mogen de website van Misdaad.nl alleen gebruiken voor het zoeken van misdaden. Het is bezoekers cq gebruikers echter niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Misdaad.nl een substantieel of niet-substantieel deel van de beschikbaar gestelde misdaadgegevens anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of (verder) te exploiteren.

Het is bezoekers cq gebruikers niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Misdaad.nl, anders dan door middel van een hyperlink, om een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen de misdaadgegevens die op internet ter beschikking worden gesteld door Misdaad.nl en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander Online netwerk dan ook.

Bezoekers cq gebruikers mogen misdaadgegevens slechts op het beeldscherm oproepen. De misdaadgegevens mogen niet in een bestand worden opgeslagen anders dan in een tijdelijk bestand dat noodzakelijk is voor de goede werking van de browser in relatie tot de randapparatuur.

Indien bezoekers en/of gebruikers niet in overeenstemming met het bovenstaande handelen behoudt Misdaad.nl zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de inbreukmaker in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van misdaadgegevens te verbieden en/of te blokkeren en daartoe technische voorzieningen te treffen. Dit alles is uitsluitend ter beoordeling van Misdaad.nl.

Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Misdaadmap.nl, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Hoewel Misdaadmap.nl uiterst selectief en voorzichtig is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie, producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Misdaadmap.nl geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Misdaadmap.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Misdaadmap.nl.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website wordt door Misdaadmap.nl, het management en het personeel van Misdaadmap.nl uitdrukkelijk afgewezen. Misdaadmap.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Alhoewel Misdaadmap.nl zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. Misdaadmap.nl aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Toepasselijk recht
Op deze website, deze disclaimer, privacy statement en algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
De informatie op deze website of ieder ander website beheerd door Misdaadmap.nl kan overigens zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Uw vragen, suggesties en commentaar
Misdaadmap.nl wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door Misdaadmap.nl gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Misdaadmap.nl behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel

Klachtenservice
Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht aan ons kenbaar maakt. Alleen dan kunnen wij immers proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan onze bezoekers, gebruikers en abonnees te verbeteren.

Augustus 2012

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige van deze cookies zijn essentieel zodat gedeeltes van deze site kunnen functioneren en zijn mogelijk al geplaatst. U kunt deze cookies verwijderen en alle cookies van deze site blokkeren, maar de mogelijkheid bestaat dan dat deze site niet volledig zal functioneren.